Privacyverklaring

Privacyverklaring


Bescherming van persoonsgegevens

BFKM bv bvba hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Als boekhoudkantoor staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens. Een deel van deze gegevens hebben betrekking op persoonsgegevens en in dit kader delen wij u het volgende mee.

De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen betrekking op u in uw hoedanigheid van klant van het kantoor, maar ook op u als zakelijke relatie van onze klanten (zoals het geval dat u leverancier of klant bent van onze klant).

De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. De persoonsgegevens die je via de website verstrekt in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening worden zorgvuldig verwerkt. In elk geval dienen wij u als betrokkene van wie persoonsgegevens door ons verwerkt worden op het volgende te wijzen.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Alain Mollez, zaakvoerder van boekhoudkantoor BFKM, ingeschreven bij het BIBF onder erkenningsnummer 202505.

 

De zetel van de verantwoordelijke is gelegen te Breutheide 1/A, 2890 Puurs-Sint-Amands met als het ondernemingsnummer 0831.691.856

 

De verantwoordelijke is ingeschreven bij de het BIBF onder erkenningsnummer 70374409.

 

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht bij Boekhoudkantoor BFKM via brief op het bovenstaande adres of via e-mail (alain@bfkm.be).


Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je via deze website of andere verstrekt, worden verwerkt door BFKM bv bvba, Breutheide 1a gv - 2890 Puurs-Lippelo . Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’). BFKM bv bvba verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

De verwerking van deze persoonsgegevens is een wettelijke verplichting. Zonder deze gegevens kunnen wij niet overgaan tot het aangaan van een zakelijke relatie (art. 33 Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten).

 

In het kader van reeds genoemde doeleinden kan ons kantoor de volgende persoonsgegevens verwerken: persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres), identificatiegegevens uitgereikt door de overheid (zoals identiteitskaartnummer), rijksregisternummer, financiële identificatiegegevens (bankrekeningnummer, nummer credit of debet kaart), persoonlijke kenmerken (geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit), facturatiegegevens en de activiteiten die de onderneming zal verrichten. De gevraagde gegevens zullen steeds beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden.

In het kader van de aangiftes tot de personenbelasting via Taxonweb worden ook volgende gegevens verwerkt: kinderen, lidmaatschap vakbond of politieke organisaties of medische gegevens.

Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens welke de betrokkenen zelf of hun aanverwanten hebben aangeleverd. Het kantoor verwerkt ook persoonsgegevens die niet door de betrokkene zelf werden aangebracht zoals persoonsgegevens die door de cliënt worden aangeleverd betreffende zijn werknemers, bestuurders, klanten, leveranciers. De persoonsgegevens kunnen ook afkomstig zijn van openbare bronnen zoals de Kruispuntenbank Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en de bijlagen ervan, de Nationale Bank van België (Balanscentrale) en dergelijke.

De gegevens worden slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor vermelde doeleinden.

 
Doorgifte aan derden

De BFKM bv bvba geeft je gegevens enkel door aan derden indien dit nodig is voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden. De machtigingen die we hiervoor kregen kan je onderaan deze pagina raadplegen. De persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Veiligheidsmaatregelen

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, heeft het kantoor procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring.

Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar het kantoor een beroep op doet.


Bewaringstermijn

Persoonsgegevens die wij moeten bewaren krachtens de Wet van 18 september 2017

Dit betreft de identificatiegegevens en het afschrift van de bewijsstukken omtrent onze cliënten, de interne en externe lasthebbers alsmede de uiteindelijke begunstigden van onze cliënten.

Deze persoonsgegevens worden, in overeenstemming met artikel 60 van de Wet van 18 september 2017, bewaard tot uiterlijk tien jaar na het einde van de zakelijke relatie met de cliënt of te rekenen vanaf de datum van een occasionele verrichting.

 

Andere persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de andere dan hierboven vermelde personen worden slechts bewaard gedurende de termijnen zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving zoals de boekhoudwetgeving, de fiscale wetgeving, de sociale wetgeving.

 

Verwijdering gegevens na verstrijken bewaringstermijn

Na het verstrijken van de voorgemelde termijnen worden de persoonsgegevens gewist, tenzij een andere geldende wetgeving een langere bewaartermijn voorziet.

 

Rechten van de betrokkene

Je hebt het recht om inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om je persoonsgegevens te wissen. Om deze rechten uit te oefenen, kan u steeds het aanvraagformulier invullen.

 
Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Internetbrowsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Alle gegevens over surfgedrag kunnen door de BFKM bv bvba herleid worden tot anonieme statistieken of logfiles. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. BFKM bv bvba geeft deze gegevens niet door aan  andere organisaties.

 
Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.  

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze  informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Lees de privacyverklaring van deze sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 
Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons   beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt. 

Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00

            Fax: +32 (0)2 274 48 35

 E-mail: commission@privacycommission.be

URL: https://www.privacycommission.be


 

 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.