Zelfstandigen, bij ziekte sneller aangifte doen voor sneller recht op uitkering


23 maart 2018

U hebt het al gelezen in onze “Tips & Adviezen” van 6 februari: als zelfstandige kunt u vanaf 2018 al na 14 dagen aanspraak maken op een vergoeding, op voorwaarde dat u tijdig uw aangifte doet, zo niet kunt u een deel van uw uitkering verliezen. 

Hoe ziek moet u zijn, en wat moet u doen? 
Wanneer uw behandelende arts oordeelt dat u door ziekte niet in staat bent uw beroep behoorlijk uit te oefenen, dan moet u binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag van uw ongeschiktheid, aangifte doen bij de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds (niet van uw sociaal verzekeringsfonds). 
De aangifte moet verplicht worden ingediend via een “Getuigschrift van Arbeidsongeschiktheid”. U kunt dit formulier downloaden op de website van uw ziekenfonds. Het formulier moet volledig en correct ingevuld worden, en ondertekend door u en uw behandelende arts. Het is de adviserend geneesheer van het ziekenfonds die bepaalt of u in aanmerking komt voor een uitkering. Als bewijs van uw aangifte geldt het datumstempel van de post of de datum waarop het formulier afgegeven is op het kantoor van het ziekenfonds. Het is ook uw ziekenfonds dat de uitkering(en) betaalt.
Tip: Steek het formulier niet in de brievenbus van het ziekenfonds, want dan kunt u niet bewijzen dat u de aanvraag tijdig hebt ingediend.

Wie komt er in aanmerking voor een vergoeding?
Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun wettelijke sociale bijdrage betalen met verzekering tegen arbeidsongeschiktheid, komen in aanmerking voor een uitkering. Zelfstandigen in hoofdberoep die verminderde sociale bijdragen betalen volgens art.37, zijn niet verzekerd, en komen niet in aanmerking.
Zelfstandigen in bijberoep zijn verzekerd, en komen dus in aanmerking voor een uitkering, maar dan via hun hoofdberoep als loontrekkende of ambtenaar.

En verder…
Wanneer uw arbeidsongeschiktheid erkend is door de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds, ontvangt u een uitkering vanaf de 15de kalenderdag. De eerste 14 dagen van uw ziekte wordt u niet vergoed.
Voelt u zich al beter, en wilt u bijvoorbeeld al een halve dag werken tijdens de periode dat u werkonbekwaam bent, dan moet u eerst de toelating krijgen van de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds.
De periode van arbeidsongeschiktheid kan gelijkgesteld worden met een periode van activiteit. U betaalt dan geen bijdragen maar uw sociale zekerheid blijft doorlopen.
Let op: Dit gebeurt niet automatisch. Het moet afzonderlijk aangevraagd worden bij uw sociaal verzekeringsfonds (en ditmaal niet bij uw ziekenfonds).

Conclusie
De nieuwe regeling is zeker een verbetering t.o.v. de bestaande (uitkering al na 14 dagen in plaats van een maand), maar het blijft omslachtig. Ons advies: maak gebruik van deze regeling wanneer u een langere werkonbekwaamheid verwacht. Uw behandelende arts is hierbij de aangewezen raadsman.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.