Taks op effectenrekening: aangifte voor 11 juli 2019


05 juli 2019

 

Kom je in aanmerking voor de taks op effectenrekening(en) en heeft de Bank de verschuldigde taks niet automatisch afgehouden, dan moet je zelf aangifte doen vóór 11 juli 2019. Wacht niet maar contacteer BFKM alvorens stappen te ondernemen.

 

Wat is dat, de taks op effectenrekening?

Het is een belasting van 0,15% op één of meer effectenrekeningen waarvan een natuurlijk persoon titularis is tijdens de referentieperiode en waarvan de totale gemiddelde waarde €500.000 of meer bedraagt.

 

Op wie is de taks van toepassing?

Op alle natuurlijke personen die in België onderworpen zijn aan de personenbelasting.

Dat zijn:

 

Op wie is de taks niet van toepassing?

Op belastingplichtigen die in België onderworpen zijn aan andere belastingen.

Dat zijn:

Om te voorkomen dat natuurlijke personen hun effectenrekening zouden inbrengen in een vennootschap om te ontsnappen aan de taks, wordt een anti-misbruikmaatregel getroffen: bij iedere inbreng van een effectenrekening vanaf 1 januari 2018 zal de inbrenger-natuurlijke persoon beschouwd worden als de titularis van de ingebrachte effectenrekening.

 

Titularis van een effectenrekening – wat houdt dat in?

De titularis van een effectenrekening is een natuurlijke persoon die houder is van één of meer effectenrekeningen, of als dusdanig geregistreerd of geïdentificeerd is.

Minderjarigen die houder zijn van een effectenrekening of als dusdanig geregistreerd of geïdentificeerd zijn bij hun financiële instelling, worden beschouwd als titularis. Hun effectenrekening(en) moeten niet samengevoegd worden met die van hun wettelijke vertegenwoordigers.

Volmachthouders worden niet beschouwd als titularis van een effectenrekening, en zijn dus niet aan de taks onderworpen.

 

Referentieperiodes

Een klassieke referentieperiode omvat 12 opeenvolgende maanden, en gaat van 1 oktober tot 30 september van het volgende jaar. Voor 2018 is dit uitzonderlijk van 10 maart (de datum waarop de wet van kracht werd) tot 30 september 2018.

Een bijzondere referentieperiode ontstaat wanneer er een effectenrekening wordt geopend of geschrapt, of wanneer er een andere fundamentele wijziging aangebracht wordt. In dat geval eindigt de referentieperiode niet op 30 september.

Viermaal per jaar wordt de waarde van elk effectendossier bepaald, in principe op 31december, 31 maart, 30 juni en 30 september. Die datums noemt men referentietijdstippen.

 

Via de bank of zelf aangifte doen en betalen

Op het einde van de referentieperiode moet de financiële instelling waar je één of meer effectenrekeningen voert, een overzicht sturen van de gemiddelde waarde en het bedrag van de verschuldigde taks voor de referentieperiode.

Meestal zal je bank of financiële instelling het verschuldigde bedrag inhouden en doorstorten naar de Belgische fiscale administratie

Wanneer je bij verschillende financiële instellingen effectenrekeningen aanhoudt en vermoedt dat de totale gemiddelde waarde van de belastbare financiële effecten 500.000 euro of meer bedraagt, kan je elke financiële instelling vragen om de taks op de effectenrekening toch in te houden met bevrijdend karakter via een opt-in.

Je kunt ook beslissen om zelf aangifte te doen en de taks van 0,15% te betalen. De financiële instelling is ook dan verplicht om een overzicht te sturen met de gemiddelde waarde van de effectenrekening tijdens de referentieperiode, en het bedrag van de verschuldigde taks.

 

Aangifte vóór 11 juli 2019

De aangifte over de referentieperiode 2018 moet ingediend worden vóór 11 juli 2019. Maar spring nu niet op je snelste paard…

 … maar contacteer eerst BFKM als je aangifte moet doen.

Voor belastingplichtigen die een beroep doen op een mandataris (boekhouder) ten laatste op 24 oktober 2019, de uiterste indieningsdatum voor de aangiften in de personenbelasting door mandatarissen.

 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.