Hulp voor starters in hoofdberoep


27 maart 2018

De verschillende regeringen - regionaal en federaal - hebben de laatste tijd inspanningen geleverd om starters in hoofdberoep te ondersteunen. De Raad van State heeft zopas het Vlaamse plan goedgekeurd. 

Het Vlaams gewest richt zich tot niet-actieve 45-plussers 
Sinds 15 maart 2018 is een transitiepremie ingevoerd voor inactieve 45-plussers die een zelfstandige activiteit willen uitoefenen in hoofdberoep. Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden die erop gericht zijn de slaagkans van de nieuwe zelfstandige te maximeren. Wie aan deze voorwaarden voldoet kan genieten van de transitiepremie gedurende maximum 24 maanden.

Wie komt in aanmerking?
Wie de overstap maakt van zelfstandige in bijberoep naar zelfstandige in hoofdberoep. Hij/zij is aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds en beschikt over een ondernemingsnummer.
Wie ingeschreven is bij de VDAB en een uitkering ontvang tot de dag vóór de start als zelfstandige in hoofdberoep. Dit geldt voor volledig werklozen en ook voor personen die een of andere vorm van uitkering ontvangen.

Voorwaarden
De aanvrager moet minstens 45 jaar oud zijn in de maand waarin hij/zij een zelfstandige activiteit in hoofdberoep start, en de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt hebben.
De aanvrager moet een pre-starterstraject met succes doorlopen hebben. Dit verplicht begeleidingstraject van minstens 6 weken leert de zelfstandige o.m. hoe een business- en financieel plan op te stellen.
De starter moet binnen 6 maanden na het doorlopen van het pre-starterstraject de zelfstandige activiteit effectief starten.
De nieuwbakken zelfstandige moet de activiteit in hoofdberoep blijven uitoefenen in het Vlaamse Gewest gedurende heel de transitie-periode. 

Zijn uitgesloten van de transitiepremie
Wie als starter geniet van subsidies of premies voor beginnende starters door andere gewesten dan het Vlaamse.
Wie als loontrekkende opzettelijk werkloosheid veroorzaakt om van de premie te kunnen genieten.
Wie als startende zelfstandige diensten verricht ten voordele van de laatste werkgever waar hij/zij in dienst was, of van de groep waarvan de werkgever deel uitmaakt. 

Conclusie
De transitiepremie wil inactieve 45-plussers, die een zelfstandige activiteit in hoofdberoep willen uitoefenen, een steun in de rug geven en hen helpen om hun slaagkans te maximeren, maar doet er alles aan om profiteurs uit te sluiten.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.