Het pandrecht geüpdatet


14 maart 2018

Het vernieuwde pandrecht heeft tot doel alle zakelijke zekerheidsrechten op roerende goederen te harmoniseren en te vereenvoudigen.

Het bezitloze pand

Bij de aankoop van bijvoorbeeld een drukpers kan de verkoper of de bank een pand vragen op een roerend goed als garantie voor de betaling van de schuld aan de schuldeiser. Om het pandrecht te vestigen is het voldoende een schriftelijke overeenkomst te maken tussen de schuldenaar en de schuldeiser, zonder dat het in pand gegeven goed – in juridische termen: het bezitloos pand – daadwerkelijk afgestaan wordt. De schuldenaar blijft dus in het bezit van het in pand gegeven goed, en kan er verder mee werken. Deze werkwijze was voorheen uitsluitend voorbehouden voor het pand op een handelszaak.

Het Nationaal Pandregister

De pandhouder van het bezitloze pand, of wie een eigendomsvoorbehoud heeft of een retentierecht uitoefent, kan zijn recht op de verpande goederen bewijzen doordat het geregistreerd is in een speciaal voor dit doel ontwikkeld informaticasysteem, het zgn. Nationaal Pandregister. Het is een openbaar elektronisch register binnen de FOD Financiën. Het Nationaal Pandregister is vrij toegankelijk met de elektronische identiteitskaart en mits betaling van een toegangsrecht. Schuldeisers kunnen het Nationaal Pandregister raadplegen om te zien of het roerend goed dat zij willen aankopen of waarop ze een recht willen uitoefenen, bezwaard is met een zakelijk recht.

Het registerpand

Sinds 1 januari 2018 is het mogelijk om een pandrecht aan eender welke persoon tegenstelbaar te maken door loutere registratie in een elektronisch register. Het bezitloze pand wordt een ‘registerpand’. De vestiging van een registerpand gebeurt bij onderhandse overeenkomst, waarin de wettelijk verplichte vermeldingen zijn opgenomen. Beide partijen kunnen het pandrecht zelf inschrijven in het Nationaal Pandregister, om het tegenstelbaar te maken tegen derden. De registratie gebeurt tegen betaling van een retributie die varieert van 20 EUR tot 500 EUR volgens de waarde van het gewaarborgd bedrag

En verder…

Het pand op de handelszaak verdwijnt omdat het onder de regels van het registerpand valt. Het registratierecht van 0,5% wordt eveneens afgeschaft.

Het onderscheid tussen het burgerlijk pand en het handelspand wordt afgeschaft omdat het niet langer voorbehouden is aan het pand op een handelszaak.

Het pand op de schuldvordering blijft onveranderd en moet niet ingeschreven worden in het Nationaal Pandregister.

De registratie van het pandrecht moet verwijderd worden door de pandhouder op het ogenblik dat de gewaarborgde schuld wordt afbetaald. Dit geldt ook voor de verkoper die een eigendomsvoorbehoud heeft geregistreerd.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.