Hervorming van het huwelijksvermogensrecht


12 november 2018

Sedert 1 juli 2018 is de wet tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht van kracht. Naast het wegwerken van een aantal knelpunten wil de wetgever een betere omkadering van het stelsel van scheiding van goederen, en nieuwe evenwichten in de positie van de langstlevende echtgenoot. Een woordje uitleg.

Het wettelijk stelsel wordt aangepast
De regels van het wettelijk stelsel, met name het omstreden huwelijksvermogensrechtelijk statuut was aan vernieuwing, en vooral aan verduidelijking toe.
Onduidelijkheid was er vooral in verband met alles wat te maken heeft met de beroepsactiviteit van één of van beide echtgenoten. De nieuwe wet maakt onderscheid tussen de eigendomstitel (titre) die eigen is, en de vermogenswaarde (finance) die gemeenschappelijk is.  
Beroepsinkomsten verkregen tijdens het huwelijk komen integraal toe aan de gemeenschap. Inkomsten van vóór het huwelijk, of na het ontbinden ervan komen uitsluitend toe aan de echtgenoot/echtgenote die ze verworven heeft.
Nieuw is ook de mogelijkheid om anticipatief een onroerend goed - in onverdeeldheid - te verwerven vóór het huwelijk om het later in te brengen in de gemeenschap wanneer de partners trouwen.

Het stelsel van scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten
Wanneer vandaag één van de partners beslist zijn/haar carrière op te geven of af te bouwen ten voordele van het gezin, kan hij/zij bij een eventuele echtscheiding niet genieten van het vermogen dat de andere partner intussen heeft opgebouwd.
Om die reden heeft de wetgever, naast het stelsel van scheiding van goederen, een nieuw stelsel in het leven geroepen: scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten. Bij een eventuele echtscheiding zal de financieel sterkere partij een vergoeding betalen aan de zwakkere partij, zoals bedongen in het huwelijkscontract.
Belangrijk is dat de informatieplicht van de notaris uitgebreid is. Hij/zij is verplicht de toekomstige echtgenoten uitdrukkelijk te wijzen op de gevolgen van het gekozen huwelijksstelsel, en de mogelijkheden toe te lichten i.v.m. verrekening van aanwinsten, en van een rechterlijke billijkheidscorrectie bij ontbinding van het huwelijk wegens onherstelbare ontwrichting.  

De positie van de langstlevende echtgenoot/echtgenote
Dit onderdeel van de hervorming is een evenwichtsoefening tussen de rechten van de langstlevenden en die van de nakomelingen, ook die uit een vorige relatie.
Indien er geen afstammelingen zijn erft de langstlevende in volle eigendom niet alleen het aandeel van de overledene in het gemeenschappelijk vermogen, maar ook het aandeel in de goederen in onverdeeldheid.
Kinderen uit het huwelijk hebben recht op de helft van het vermogen, ongeacht hun aantal*.
Als één van de echtgenoten kinderen heeft uit een vorige relatie kan de ouder met zijn/haar nieuwe partner een huwelijkscontract afsluiten om de rechten van de kinderen te vrijwaren. Zo is het mogelijk dat de langstlevende uitgesloten wordt van de erfenis, en zelfs van het vruchtgebruik van de gezinswoning. In dat geval mag hij/zij gedurende 6 maanden het recht van bewoning genieten.

*Zie ook “Grondige hervorming van het erfrecht” in “Tips & Adviezen” van 8 oktober 2018

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.