Gaat de 'kaasroute' dicht?


05 oktober 2020

Vandaag zijn er verschillende manieren om uw roerend vermogen, zoals banktegoeden (geld of beleggingen) te schenken. De schenkingsakte kan onderhands (via een zogenaamde pacte adjoint) opgesteld worden of u kunt een beroep doen op een notaris

Roerend vermogen schenken met of zonder notaris

Kies je voor een schenking voor een Belgische notaris, dan betaal je automatisch schenkbelastingen. Kies je voor een onderhandse schenkingsakte, dan staat het je vrij om die al dan niet te laten registreren en dus wel of geen schenkbelasting te betalen.

De verschuldigde schenkbelasting is afhankelijk van de verwantschapsband tussen de schenker en de begiftigde en van de woonplaats van de schenker.

Tarief schenkbelasting voor roerende goederen

 

Verwantschapsband Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest
In rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijke samenwoners 3% * 3% 3.30%
Anderen 7% 7% 5.5%

                                                                                   

* tarief ook van toepassing op feitelijke samenwoners na 1 jaar ononderbroken samenwonen en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding

De voordelige ‘kaasroute’ volledig wettelijk, maar niet zonder risico

Een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik of een schenking van aandelen op naam moet verplicht notarieel gebeuren. Hoewel de schenkbelasting op roerende schenkingen in België laag is, trokken veel Belgen de grens over naar Nederland of Zwitserland om deze goederen notarieel te schenken.

Deze ‘kaasroute’ is volledig wettelijk, maar als de schenker binnen de drie jaar overlijdt, dan zal er alsnog erfbelasting moeten betaald worden op de schenking. De regelgeving voorziet immers dat schenkingen die niet werden geregistreerd (en dus geen aanleiding gaven tot schenkbelasting) en die minder dan 3 jaar voor het overlijden van de schenker plaatsvonden fictief aan de nalatenschap worden toegevoegd en onderworpen worden aan erfbelasting.

Wordt risicotermijn verlengd?

Volgens het voorontwerp van Vlaams decreet zou deze risicotermijn in het Vlaams gewest verlengd worden tot vier jaar voor schenkingen die gebeuren na 1/7/2021. Dit is echter onder voorbehoud, gezien de tekst nog in het Vlaams parlement moet goedgekeurd worden.

Bron: https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/duolegaat-levert-geen-fiscaal-voordeel-meer-op

 

De Belgische wetgever wil de ‘kaasroute’ dicht

De wetgever wil een einde maken aan de Belgische gewoonte om de schenkingen van roerende goederen te laten registreren in Nederland of Zwitserland, en heeft daarom het initiatief genomen om alle buitenlandse notariële schenkingsakten van roerende goederen door inwoners van het Belgische rijk verplicht in België te laten registreren.

In de tekst aangenomen in de Commissie voor Financiën en Begroting wordt 1/12/2020 naar voren geschoven als datum voor de inwerkingtreding. Bij het schrijven van dit artikel is het wetgevend proces echter nog niet volledig doorlopen. De inhoud en de inwerkingtreding kunnen dus nog gewijzigd worden.

Voor de schenking van familiale vennootschappen en ondernemingen heeft de afsluiting van de kaasroute weinig tot geen impact. De schenking van een familiale onderneming kan in de drie gewesten mits naleving van voorwaarden aan een nultarief.

Wat we vandaag weten:

• Enkel authentieke akten worden geviseerd.

• Het zal nog steeds mogelijk zijn om een onderhandse schenkingsakte (bv. een eenvoudige bankgift of een schenking met een financiële rentelast) op te stellen en om die al dan niet te laten registreren. De fiscale risicotermijn van drie jaar blijft onverminderd van toepassing.

• Vanaf 1/12/2020 zal de zogenaamde kaasroute naar alle waarschijnlijkheid dicht gaan. Roerende schenkingen van inwoners van het Belgische rijk verleden voor een buitenlandse notaris zullen dan verplicht in België geregistreerd moeten worden, en zullen dus aanleiding geven tot de betaling van schenkbelastingen.

Conclusie

Na de (vermoedelijke) afschaffing van de kaasroute, blijven volgende schenkingsvormen voor roerende goederen mogelijk:

• notariële schenking voor een Belgische notaris – verplichte betaling van schenkbelasting

• notariële roerende schenking voor een buitenlandse notaris – verplichte registratie in België en dus betaling van schenkbelasting

• onderhandse schenking (vaak gevolgd door de opmaak van een pacte adjoint):

- ofwel betaling van schenkbelasting (en dus later geen erfbelasting meer)

- ofwel geen betaling van schenkbelasting – risicotermijn van drie jaar

Deze tekst is gebaseerd op de wetgeving van kracht op 21/09/2020.

Deze publicatie heeft een louter informatief karakter en verbindt geenszins. Zij houdt geen rekening met persoonlijke situaties en kan in geen geval gelijkgesteld worden met een juridisch of fiscaal advies noch met een raad over financiële planning.

Gezien de complexiteit van bepaalde verrichtingen en hun implicaties op burgerrechtelijk en fiscaal vlak, raden wij u ten stelligste aan steeds ons persoonlijk  te raadplegen.  

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.