Corona -Verlenging uitstel en verlaging sociale bijdragen


12 februari 2021

David Clarinval, minister van Zelfstandigen en kmo’s, heeft een omzendbrief aan de sociale verzekeringsfondsen ondertekend.  Deze omzendbrief beoogt het verlengen van de betalings- en vrijstellingsfaciliteiten voor sociale bijdragen voor zelfstandigen die door de COVID-19 crisis worden getroffen.

 Concreet betekent dit dat de betrokken zelfstandigen het volgende kunnen verkrijgen:

 

Concreet

Eerste en tweede kwartaal 2021

Aanvraag

Derde en vierde kwartaal 2021

 

Afbetalingsplan

Sociale bijdragen waarvoor in 2020 uitstel van betaling is verleend en die in 2021 verstrijken, kunnen het voorwerp zijn van een afbetalingsplan dat zich kan uitstrekken over een periode van twaalf maanden vanaf de vervaldatum van het uitstel van betaling.  Dit verzoek moet worden gericht aan het sociale verzekeringsfonds.  Als het afbetalingsplan wordt nageleefd, heeft dat geen gevolgen voor de sociale uitkeringen van de betrokken zelfstandige.  De zelfstandige kan ook via zijn sociale verzekeringsfonds een verzoek indienen om af te zien van de verhogingen die aan dit afbetalingsplan verbonden zijn.

Ter herinnering: De sociale verzekeringsfondsen blijven het eerstelijnscontact voor zelfstandigen om deze maatregelen van vrijstelling, uitstel of vermindering van sociale bijdragen te verkrijgen.

Het callcenter van de RSVZ, 0800/12.018 is ook beschikbaar om alle vragen te beantwoorden.

 

Deze publicatie heeft een louter informatief karakter en verbindt geenszins. Zij houdt geen rekening met persoonlijke situaties en kan in geen geval gelijkgesteld worden met een juridisch of fiscaal advies noch met een raad over financiële planning. Gezien de complexiteit van bepaalde verrichtingen en hun implicaties op burgerrechtelijk en fiscaal vlak, raden wij u ten stelligste aan steeds ons persoonlijk  te raadplegen

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.