Bericht van Acerta


21 maart 2020

UPDATE - Nieuw aanvraagformulier overbruggingsrecht
UPDATE - Steunmaatregelen voor de zelfstandige in bijberoep


Werken in tijden van corona, het is voor elke werkgever en zelfstandige uitzoeken wat kan en mag, én welke oplossingen er zijn. Net omdat het zo'n unieke situatie is, zetten we extra in op duidelijke en hapklare informatie. Wij zochten een antwoord op de meest gestelde vragen en bundelden ze voor jou.

Belangrijk bericht: We volgen de maatregelen op de voet en houden de informatie steeds up-to-date op onze landingspagina 
acerta.be/coronavirus

De pagina wordt continu bijgewerkt, zo heb je steeds toegang tot de meest recente informatie.

UPDATE - Op welke steunmaatregelen kan je klant rekenen als zelfstandige in bijberoep?

Overzicht steunmaatregelen

Een antwoord op de meest gestelde vragen

 

Overbruggingsrecht: voor wie en welke periode? 

De overheid heeft een tijdelijke maatregel uitgewerkt voor zelfstandigen die hun activiteiten gedwongen moeten onderbreken naar aanleiding van de corona-epidemie. Deze maatregel geldt op dit moment enkel voor de maanden maart en april. Mogelijks wordt deze nog verder verlengd.

De maatregel geldt voor elke zelfstandige in hoofdberoep (of meewerkende partner) die wordt gedwongen zijn zelfstandige activiteit te onderbreken omwille van de nefaste gevolgen van het coronavirus. Zelfstandigen in bijberoep of gepensioneerden dus niet in aanmerking. Er is geen minimumperiode van aansluiting vereist, ook recent gestarte zelfstandigen kunnen dus van deze maatregel genieten.

Het gaat daarbij om:

 • Zelfstandigen die hun activiteit verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid
  • De zelfstandige die zijn activiteit volledig moet onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, ongeacht de duur van de onderbreking.
  • Voorbeelden: Uitbaters van horecazaken, kledingzaken, winkels in schoonheidsproducten of recreatiecentra die volledig moeten sluiten.
 • De zelfstandige die zijn activiteiten gedeeltelijk moet onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, ongeacht de duur van de onderbreking
  • Concreet: handelszaken die op bepaalde uren verplicht moeten sluiten of die verplicht op afspraak moeten werken (kapperszaken) kunnen de volledige financiële uitkering genieten, restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten.
 • Zelfstandigen die hun activiteit NIET verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, maar omwille van het coronavirus zijn activiteit stopzet gedurende een minimumduur van 7 opeenvolgende kalenderdagen.
  • Concreet: het gaat hier om de zelfstandige die niet moet sluiten van de overheid, maar die wel (onrechtstreeks) ernstige moeilijkheden ervaart door het coronavirus waardoor hij zich genoodzaakt ziet om zijn zelfstandige activiteit volledig te onderbreken gedurende minimum 7 dagen. 

Dankzij de versoepeling n.a.v. het coronavirus krijgen deze zelfstandigen de uitkering binnen het overbruggingsrecht niet pro rata.

Het zal steeds het maandbedrag van 1.291.69 EUR (zonder gezinslast) en 1.614,10 EUR (met gezinslast) dat wordt uitbetaald.

UPDATE - Het overbruggingsrecht, dien de aanvraag nog sneller en eenvoudiger in via het webformulier.
Aanvraagformulier

 

 

Geldt dit overbruggingsrecht ook voor zorgverleners en medische beroepen?

 

De overheid heeft ons bevestigd dat hier een soepelere aanpak mag gehanteerd worden. Zorgverstrekkers die nog tussenkomen voor dringende medische gevallen, voor zover ze hun niet-dringende medische activiteiten wel volledig stopzetten gedurende minstens 7 dagen per maand. Voor andere beroepen (bvb. garagist, loodgieter) zijn we nog in afwachting of ook hier een versoepeling mogelijk is, zodat spoedeisende interventies toch te cumuleren zijn met het overbruggingsrecht.

 

 

Wat met bedrijfsleiders?

Zelfstandigen die onder de vorm van een vennootschap werken en hun onderneming volledig moeten sluiten omwille van de maatregelen in het kader van het corona-virus, zullen ook recht kunnen hebben op de financiële uitkering.

Het feit dat de zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder nog bezoldigingen ontvangt van de vennootschap, is géén beletsel om het overbruggingsrecht te genieten.

 

 

Mag een zelfstandige dan nog telefoons en mails beantwoorden?

 

Wanneer een onderbreking vereist is, vormen taken van gering belang, gelinkt aan de onderbroken zelfstandige activiteit, géén obstakel voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het beantwoorden van telefoons of e-mails, of andere taken die erop gericht zijn het voortbestaan van de activiteit te verzekeren. Hier moet de nodige soepelheid aan de dag worden gelegd bij deze beoordeling.

Ter herinnering: voor al de ondernemingen die onder de sluitingsmaatregelen van de overheid vallen, volstaat bovendien een gedeeltelijke sluiting. Ondanks een beperkte verderzetting van de activiteiten, hebben zij dus recht op de volledige uitkering binnen het overbruggingsrecht.

Bijvoorbeeld:

 • Een kledingwinkel die verder verkoopt via de webshop
 • Een restaurant dat overschakelt op take-away
 • Een kapsalon dat open blijft op afspraak (maximaal 1 klant per keer)
 

 

 

Hoe en binnen welke termijn moet de aanvraag gebeuren?

De aanvraag kan gebeuren via bijgevoegd document, dat door de zelfstandige of zijn gevolmachtigde (boekhouder / accountant) kan ondertekend worden.

De aanvraag moet worden ingediend vóór het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal van de tijdelijke onderbreking door het coronavirus.

Voor maart dient de aanvraag dus ten laatste tegen 30/09/2020 te gebeuren, voor april tegen 31/12/2020.

 

 

Hoe gebeurt de uitbetaling?

 

De uitkering zal zo snel mogelijk worden uitbetaald, we proberen dit al te doen in het begin van de volgende maand:

 • de uitkering voor de maand maart 2020 vanaf begin april 2020
 • de uitkering voor de maand april 2020 vanaf mei 2020.

Op de bedragen van 1.291.69 EUR (zonder gezinslast) en 1.614,10 EUR (met gezinslast) wordt géén bedrijfsvoorheffing ingehouden. Hiervoor wordt achteraf wel een fiscale fiche (vervangingsinkomen) afgeleverd.

 

 

Een werknemer met een zelfstandig bijberoep is economisch werkloos wegens overmacht. Kan het bijberoep behouden blijven?

De RVA heeft bevestigd dat hier geen afwijkingen gelden. De normale regels zijn dus van toepassing:

 • De zelfstandige moet het bijberoep reeds hebben uitgeoefend tijdens zijn tewerkstelling, gedurende ten minste 3 maand voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag. Deze periode van drie maand wordt verlengd met de periodes van ziekte of tijdelijke werkloosheid.  Het is dus niet mogelijk een bijberoep te beginnen gedurende de werkloosheid.
 • Hij moet deze activiteit aangeven op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag bij zijn uitbetalingsinstelling. 
 • Hij mag deze activiteit niet overdag (tussen 7 en 18 uur) uitoefenen op dagen waarop hij gewoonlijk werkt als loontrekkende. Deze beperking geldt niet voor de zondag en de dag(en) waarop hij gewoonlijk niet werkt als loontrekkende.  In dit geval verliest hij een uitkering per gewerkte zondag en dag waarop hij  gewoonlijk niet werkt als loontrekkende (zelfs indien hij werkt na 18 u en/of vóór 7u). 
 • Sommige activiteiten zijn verboden (zoals nachtwaker of verzekeringsagent)

Voor een concreet advies dient de zelfstandige steeds de RVA of zijn uitbetalingsinstelling te contacteren.

Hoe aanvragen?
RVA

 

 

Bedrijfsvoorheffing

 

In het kader van de bedrijfsvoorheffing werden deze week een reeks steunmaatregelen genomen.

Automatisch uitstel van betaling: De FOD Financiën verleent een automatisch uitstel van betaling van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en btw van 2 maanden, zonder dat hiervoor nalatigheidsinteresten of boetes verschuldigd zijn. Voor de ondernemingen waarvoor de aangifte maandelijks ingediend moet worden heeft dit uitstel betrekking op de aangiftes van februari en maart 2020, voor de ondernemingen waarvoor de aangifte op kwartaalbasis ingediend moet worden, geldt dit voor de aangifte van het eerste kwartaal van 2020. Je kan de juiste aangifteperiode steeds op de achterzijde van onze facturen terugvinden.

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kan indien nodig ook een afbetalingsplan aangevraagd worden via 
FOD Financiën

 

 

Wat met de automatische betalingen?

Indien de klant zijn bedrijfsvoorheffing aan Acerta via domiciliëring betaalt, dan zal de bedrijfsvoorheffing nu niet opgevraagd worden, maar wel op een later tijdstip. Hij hoeft daarvoor geen bijkomende actie te ondernemen. De juiste datum van opvraging wordt later meegedeeld, afhankelijk van eventuele bijkomende maatregelen. Wenst de klant toch eerder te betalen dan kan hij een snellere inning vragen. De administratiekosten van het Sociaal Secretariaat worden volgens de gewone planning opgevraagd.

Snellere inning aanvragen
soc.betaling@acerta.be

 

 

En wat met RSZ bijdrage?

 

De RSZ biedt op dit ogenblik enkel de mogelijkheid om een afbetalingsplan aan te vragen voor wat de RSZ-bijdragen betreft die verschuldigd zijn voor het 1ste en 2de kwartaal 2020. De afbetaling kan maximaal gespreid worden over 24 maanden. We verwachten echter dat de RSZ op korte termijn nog andere maatregelen zal nemen. We raden daarom ook aan om nog even te wachten met de concrete indiening van een aanvraag voor een afbetalingsplan.

 

 

alt

 

 

 

Bulkaanvraag uitstel van betaling

De zelfstandige die betalingsmoeilijkheden ondervindt door het coronavirus, kan 1 jaar betalingsuitstel vragen voor de voorlopige sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 en de regularisatiebijdragen met betaaldatum 31/03/2020.

Download het rapport "Aanvraag uitstel betaling corona".

Hoe aanvragen? >

 

 

 

 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Wat? Een uitkering van 70 % van begrensd loon (2 754,76 euro) voor jouw werknemer.
Voor wie? Voor alle werknemers die niet meer kunnen werken door een verplichte sluiting. Ook voor toeleveranciers en sluitingsdagen enkel in het weekend.

Aanvragen via een elektronische aangifte bij de RVA >

Covid 19 - update verplichtingen werkgever 

 

 • Alle aanvragen door werkgevers die getroffen zijn door Corona (verplichte sluiting of tijdelijke economische werkloosheid) zullen automatisch onder de regeling “overmacht” ressorteren. De RVA zal alle reeds gedane aanvragen tijdelijke economische werkloosheid voor de periode 13/03/2020 tot 20/03/2020, waar melding gemaakt wordt van “Corona”, automatisch herkwalificeren. Nieuwe aangiftes dienen niet meer expliciet te gebeuren. Bij de loonverwerking zal Acerta via de ASR-gegevensuitwisseling automatisch de nodige aangiftes (WECH002 en WECH005) voor jouw in orde brengen, waardoor de overheidsdiensten op de hoogte zullen zijn welke van jouw medewerkers voor welke dagen onder deze overmachtsregeling vallen.
 • De C.3.2A verplichting voor de medewerkers komt te vervallen voor de maanden maart, april, mei en juni 2020. Andere verplichtingen in het kader van tijdelijke economische werkloosheid Corona (validatieboek etc…) komen ook te vervallen.

 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.